منیره پنج‌تنیبرچسب

Paterson
منیره پنج‌تنی: از آنجا که این نوشتار را با الهام از سبک ِروایت جیم جارموش در فیلم پترسون نوشته‌ام،  بررسی فیلم با روایتِ سکانس‌هایش پیش می‌رود و «داستانِ» فیلم در حین خوانش، واکاوی و نقد، بیان می‌شود؛ پس برای خواننده‌ای که فیلم را ندیده است باید اشاره کنم که در این مقاله، هستۀ اصلی فیلم و بیشتر جزئیاتش فاش می‌شود. فیلم همان روایت، روایت همان نقد، نقد همان شعر و شعر همان زندگی است. فیلم پترسون (paterson) با اینکه روایت زندگی زوجی (پترسون و لورا) در طول یک هفته استبیشتر بخوانید