سینمای جهان

khosravi31
همايون خسروي دهكردي در شماره هفدهم در نيم ويژه كن لوچ، گفتيم كه سينماي انگلستان با دو نفر شروع شد؛ برت ايكرزر يك مخترع دوربين كه همچنان مخترع ماند و همكارش آر.دبليو پاول كه جنبه سرگرمي سينما را شناخت و شروع به فروش دوربي نهايش كرد كه همين موجب گسترش سينما شد. ابتدا نمايش در تالارهاي موسيقي )مثل سالنهاي وودويل امريكايي( انجام مي گرفت ولي بعدها و پس از ورود سينم اتوگراف لوميرها از 1897در پاركهاي تفريحي و براي طبقه كارگر هم معمول شد. ابداعاتي در چسباندن فيلمها به هم يا ايجاد توهم حركت كه نهايتاً موجب شكل گرفتن زبان سينمابیشتر بخوانید
soltanzadeh31
بهروز سلطانزاده مطمئنا ايجاد تعادل بين بازاريابي يك فيلم و قرار دادن آن در موقعيتي كه كاملاً براي بيننده تازه باشد، كار سختي است. اما واقعاً براي خود من بهترين تجربه به عنوان تماشاچي هميشه فيلمهايي بوده اند كه نميدانستم چه انتظاري بايد از آنها داشته باشم. مثل زماني كه جنگ ستارگان را در بچگي ) 1977 ( ديدم. به توصيه يكي از اقوامم به سينما رفتم و به خاطر ميآورم كه به پوستر فيلم و كاراكترهاي آن نگاه ميكردم و در واقع هيچ چيز درباره آن نميدانستم و فيلمبیشتر بخوانید
khalafi31-1
شهريار خلفي بتمن، آ نگونه كه خالقش باب كين در سال 1939 در ذهنش ساخته بود شخصيتي تيره بود كه بين قهرمان بودن يا شبگردي متعصب بودن بندبازي ميكرد. تصوير بتمن تا سال 1960 چنين بود تا اينكه سريالي پرزر قوبرق با بازي آدام وست اين كاراكتر را به شخصيتي خوب در لباسي تيره با رفتار كودكانه ولي دوست داشتني تبديل كرد. تيم برتون بتمن را مجددا براي نمايشي سوررئال در سال 1989 )آ نگونه كه در آن زمان انتظار ميرفت( ساخت، ولي در انتها توجه فيلم بيشتر بر شخصيتبیشتر بخوانید
molaee31
مسعود حقيقت ثابت خلق قهرمانان و اساطير گريزگاهي بوده است براي انسان به منظور فراموشي حقارتش در برابرطبيعت. حقارتي که هرچند نسبت به هزاران سال گذشته تا حد زيادي رنگ باخته است، اما هميشه آنقدر باقي خواهد ماند تا انسان براي ابد دست به دامان قهرمانان افسانه اي شود. اما بخشي بزرگ و تاثيرگذار از همين طبيعتي که از آن سخن رانده ميشود، خود انسان است. انساني که مفاهيمي مانند خير و شر را آفريده است و در افسانه هايش حتي حيوانات را نيز اسير اين چنبره توجيه گر ساخته است. به عبارتبیشتر بخوانید
ahmadi31
كاوه احمدي امر خيالي و امر واقعي تنها در فاصل هاي معين از يکديگر موجوديت پيدا ميکنند. اتفاقي که در «پرستيژ » رخ ميدهد سرگرمي کارگردان با کاهش و افزايش اين فاصله براي تماشاچي است. اگر فاصله بين امر واقعي و امر خيالي به گونه اي از ميان برداشته شود و با داستان يکي شود چه رخ ميدهد؟ داستان «پرستيژ » در اوايل قرن بيستم تعريف ميشود؛ يکي از برهه هاي تاريخي که نرخ پيشرفت علمي و تکنولوژيکي بشر در بيشترين اندازه هاي خود قرار دارد به گون هاي کهبیشتر بخوانید
farghadani31
محمد فرقداني دام کاب )لئوناردو ديک‌اپريو( يک سارق ماهر در استخراج اسرار ارزشمند مورد نياز سازمانهاي جاسوسي و شرکتهاي تجاري و چندمليتي است. توانايي او در اين است که هنگامي که ديگران در خواب هستند و ذه نشان در آسيب پذيرترين وضعيت است اسرار کليدي آنان را از درون روياهايشان ربوده و در دنياي بيرون از خواب، اين اسرار را به خريداران متقاضي عرضه ميکند. او يک گروه از روانکاوان و مهندسان زبردست دارد که همراه او مخفيانه وارد خوابهاي ديگران شده، و سعي در کشف و ربودن اطلاعات دارند.بیشتر بخوانید
pakfar31
كيوان پاكفر انگيزه او نوعي كنجكاوي در زندگي شخصي مردم است در عين حال كه ادعا ميكند هدفش جمع آوري اطلاعات براي داستانهايي است كه ميخواهد بنويسد. او قانوني دارد كه هيچ كس را دو بار تعقيب نكند ولي در تعقيب جواني با ظاهر آراسته از اين قانون خودنوشته تخطي ميكند. جوان «كوب » نام دارد و در رستوراني در حين تعقيب با او رودررو ميشود. بيل چاره اي به جز اعتراف به اينكه او را تعقيب ميكرده است، ندارد. مشخص ميشود كه كوب به طور مداوم از خانه هابیشتر بخوانید
mashal31
هدي بيت مشعل «بيخوابي » نيز به دسته عظيمي از فيلمهايي چون «سه مرد و يک بچه 1987( » (، نقطه بي بازگشت ) 1993 (و آسمان وانيلي ) 2001 ( پيوست که در واقع بازسازي يک فيلم خارجي براي بينندگان امريکايي خود هستند، چرا که به باور بسياري از تهيه کنندگان، امريکاييها کم سوادتر و شايد کم حوصله تر از آنند که زيرنويس فيلمها را بخوانند. « بيخوابي » نيز بازسازي فيلمي نروژي با همين نام ساخته شده در سال 1997 است که استلان اسکارگراد در آن نقش يکبیشتر بخوانید
sayadat31-1jpg
اميرحسين سيادت موندريان كه آثار اولي هاش چشم اندازهاي طبيعي با شناسه هاي سنت هلندي بودند، هر چه پيشتر رفت بيشتر از اين سنت گسست و به منظور دستيابي به انتزاع ناب كليه عناصر بازآفريني طبيعت، عمق و حتي خطوطِ منحني را از نقاشي كنار گذاشت تا پرده هايش در كاملترين و نهايي ترين وضعيت به يك سلسله تركيب بندي با خطوط سياه عمودي و افقي و سطوحي با رنگهاي اصلي و سياه و سفيد تبديل شود. وي سبكِ خود را نئوپلاستيسيسم )نوشك لگرايي( ميخواند؛ سبكي كه به واسطه گرايشهايبیشتر بخوانید
khalafi31
رضا مولايي با وجود پيشرفتهاي سريع درپزشكي و به خصوص مهندسيپزشكي )بخوانيد رياضيات پزشكي(،هنوز مكانيسم حافظه براي بشرناشناخته است. حافظه عبارت است از بسته هاي اطلاعاتي كه به دلايلي نامعلوم بهتر يا سري عتر recall ميشوند و به هر حال هنوز عملكردبازخوانش اين اطلاعات در شبكه عصبي مشخص نيست. فيلم «حافظه » روي بيماري فقدان حافظه كوتاه مدت تمركز ميكند و پيامي وراي اين درونمايه ظاهري دارد. داستان فيلم به نام «ممنتو » نوشته برادر كارگردان به نام جاناتان نولان است كه البته با داستان فيلم تفاو تهايي دارد. نوشته جاناتان،بیشتر بخوانید