ادبیات

MASTER 29.indd
شيوا ارسطويي مفهوم تاثير گذاري در خلق شخصيت زن اثيري و در رابطه ميان خالق و مخلوق اين شخصيت جهت معكوس پيدا كرده است پس از سال ها تحقيق در پديدار شناسي مولفي مانند صادق هدايت بايد اين را دريافته باشيم كه هدايت پيش از اينكه شخصيتهاي داستاني اش روي مخاطب هايش اثر بگذارد ودش به عنوان يك كاراكتر داستان نويس در حال تاثير گذاري روي عصر و دوره اش بوده و همچنان نيز هست…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
عليرضا اكبري لنين در سال 1922 در يكي از نطق هاي خود گفت روسيه سه انقلاب را از سر گذرانده و هنوز آبلوموف ها باقي اند اشاره يك رهبر سياسي همچون لنين به رمان و شخصيت آبلوموف در يك نطق رسمي نشان مي دهد كه اين شخصيت تا چه اندازه برآمده از عمق واقعيت حاكم بر جامعه روسيه در زمان نگارش اثر بوده است تاثير و ماندگاري اين شخصيت به قدري است كه ايوان تورگنيف مي گويد تا زماني كه حتي يك روس زنده است آبلوموف هم در يادها زندهبیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
يونس تراكمه خالق شخصيت در داستان نويسنده است اما شخصيت هاي داستاني عمولا بر اسا نمونه هاي واقعي در جامعه و در زندگي نويسنده ساخته مي شوند هيچ گاه شخصيت هاي داستاني طابق النعل بالنعل و عينا” مانند نمونه واقعي آن از كار در نميايد حتي درداستان هاي واقع گرا به رغم نيت و خواست نويسنده اين اتفاق نمي افتد روايت نويسنده از يك آدم واقعي تا بركاغذ نوشته شود از ذهن و زبان اين روايتگر مي گذرد و آغشته مي شود…بیشتر بخوانید