دسته‌بندی نشده

45
در يكي از ميزگردهاي ادبي‌مان اصطلاح «مخاطب‌مولف» توسط يكي از نويسندگان و محققان ادبي به كار رفت كه بعدها به كار بردن آن محل مناقشه شد و با مخالفت مخالفان نگره مولف روبه‌رو شد. تا اينكه در يكي از جلسات بعدي گفته شد منظور از اين اصطلاح مخاطبي است كه سطح سليقه‌اش ارتقا يافته باشد. جدا از همه آن صحبت‌ها اين همان هدف اصلي است كه هنگام انتخاب كارگردان جهاني بخش نيم‌ويژه‌نامه يا موضوع بخش ادبي و تئوريك مد‌نظر ما در سينما و ادبيات است. انتخاب هال هارتلي -‌خصوصاً بابیشتر بخوانید
44
سينماي فرانسه فراز و فرود تجاري، صنعتي، هنري فراوان داشته ولي اغلب در كنار هر فرود، فرازي از جنسي متفاوت را از سر گذرانده است. اگر موج نو را -آن طور كه بوردول و تامپسون گفت هاند- حركتي جهاني بدانيم )و نه صرفا فرانسوي( كه بيش از د هها كشور با فاصل هاي د هساله تجرب هاش كردند، ولي به هر روي اذعان داريم كه پرنفوذترين و مه مترين موج نو در سينماي فرانسه به وقوع پيوست. توجه داريد كه پرداختن به پي شزمين ههاي موج نو در سينماي فرانسهبیشتر بخوانید
43
دوماهنامه شدن سينما و ادبيات به مذاق نويسندگان مجله هم خوش آمده، بدقولي ها و تاخير در تحويل مقاله ها كمتر شده، و در عين حال حساسيت روي موضوعات انتخابي بيشتر. چه مي شود كرد، نويسنده را خواننده مي سازد، ولي نوشتن و خواندن هم آداب دارد، دل و دماغ مي خواهد. وقتي نام سودربرگ را به عنوان هنرمند بخش نيم ويژه سينماي جهان اعلام كرديم – برخلاف بينامتنيت به عنوان موضوع ادبي- ابرو ها درهم كشيده شد، گويا پرونده كاري سودربرگ شوقي براي قلم زدن به وجود نمي آورد، جامعه روشنفكريبیشتر بخوانید
42
سينما و ادبياتي كه در دست داريد اولين شماره از د وماهنامه سينما و ادبيات است. با توجه به كوتا هتر شدن فاصله انتشار شمار ههاي سينما و ادبيات، شماره بعدي مجله يعني شماره 43 را در هفته اول آذرماه در روزنام هفروش يها خواهيد ديد. شايد هنوز زود باشد كه در مورد تغييرات محتوايي مجله سخن بگوييم ولي نكته قطعي اين است كه همچنان به پيشنهادها و هر چه بيشتر شدن ارتباط خودمان با شما نياز داريم. در مورد اين شماره نكته غريبي كه متوجه شديم اتصال و گاهيبیشتر بخوانید
logo-2
به دنبال استقبال گسترده از فراخوان قبلي، مدت ارسال داستانهاي چاپ نشده تاليفي تا سقف 2500 كلمه تا پايان مردادماه 1393 تمديد شد. علاقه مندان ميتوانند داستانهاي خود را به نشاني الكترونيكي مجله info@cinemavaadabiat.com ارسال فرمايند. به داستانهاي برتر جايزه نقدي تعلق ميگيرد و در مجله چاپ خواهند شد.بیشتر بخوانید
41_2
با اين شماره، سينما و ادبيات پا به يازدهمين سال فعاليت خود ميگذارد؛ به تاييد اهل فن هر شماره از مجله در مقايسه با شمارههاي قبلي يك گام به پيش بوده و به قول دوستي طناز، مجله سينما و ادبيات هميشه از شماره بعدياش ضعيفتر است. اينك پس از گذشت ده سال در تلاشيم كه فاصله انتشار شمارهها را كاهش دهيم، ولي همچنان بر عهد خودمان با شما ميمانيم؛ خبري نيستيم و از سوژههاي جنجالي فاصله ميگيريم. هرچند ميدانيم كه پرداختن به سوژههاي ملتهب و اخبار روز هم منفعت اقتصاديبیشتر بخوانید
به دنبال استقبال گسترده از فراخوان قبلي، مدت ارسال داستانهاي چاپ نشده تاليفي تا سقف 2500 كلمه تا پايان مردادماه 1393 تمديد شد. علاقه مندان ميتوانند داستانهاي خود را به نشاني الكترونيكي مجله info@cinemavaadabiat.com ارسال فرمايند. به داستانهاي برتر جايزه نقدي تعلق ميگيرد و در مجله چاپ خواهند شد.بیشتر بخوانید
شهريار خلفي در کمی بیش از پنجاه صحنه عمدتآ تک شات، ((کد:ناشناس)) به گونه ای خیره کننده موفق به ایجاد قراردادهای درهم تنیده ای سر راه خلق یا دیدن چهره ای غیر واقعی می شود تا ما از برقراری ارتباط صادقانه با دیگران اجتناب کنیم.چهره تصنعی که خلق شده است ممکن است شکل اعمال تعصب علیه دیگران را به خود بگیرد یا تقلیل احساس خود به شخصی دیگر در جهت اجتناب از رودررویی.این توصیف ممکن است کمی آموزشی به نظر بیاید ولی فیلم واجد چنان بی واسطگي احساسی است کهبیشتر بخوانید