IMG_2365

چهار شعر

دو شعر از سامان پارسی

تار زندگی عنکبوت‌ها
از تیرهای برق آویزان است
تارها، به آهنگ باد می‌رقصند
و تیرهای برق
با نورهای خشکیده
همچون مادرانِ عزادار
به انتظار فرزندانی هستند
که به درویِ زمین خشکیده رفته بودند
و نیامدند.
ایستاده‌اند، امیدوار
تا از بارش شبنم
بر روی خیابان‌ها
گندم بروید.
***

*********************************************************************

مردان می‌دوند دنبال اتوبوس

کودکان دنبال گنجشک‌ها
من تنهایم
در میان دویدن گنجشک‌ها زیر سرسره‌ها
نیمی داغ از آفتاب
نیمی کرخت از سایه.

نظر‌ دهی مسدود شده است.