MASTER 30.indd

همخواني دو شعر محمد علي سپانلو- بود/ چون كه نيست

حافظ موسوي

در بين شعرهايي كه در يك سال اخير از سپانلو منتشر شده است تا جايي كه من خوانده ام- دو شعر (مبارز) و (مجسمه) داراي درونمايه مشتركي هستند. هر دو شعر شعرهايي روايي اند كه از منظر سوم شخص روايت مي شوند من در ادامه به اين سوم شخص بازخواهم گشت و توضيح خواهم داد كه اين سوم شخص در اين دوشعر چه نقشي دارد…

نظر‌ دهی مسدود شده است.