۷۴-۱۹۴

میراث آریستوفان / درسنامه‌ای فراموش‌شده از هنر اقتباس / مایستری روهمینتون

ترجمه: صابر نجمی :

اقتباس مفهوم سهل و ممتنعی است: خارج‌کردن متنی از محیط رسانه‌ای‌اش و به تبع آن وارد‌کردن آن در رسانه‌ای دیگر. از این بابت اقتباس شبیه به نوعی ترجمه است و درست به همین دلیل مثل نظریه ترجمه پای امکان‌پذیری‌های زبان‌ها نیز به میان می‌آید همان‌طور که ترجمه را نمی‌توان به طی مسیری معین از متن مبدأ به متن مقصد تصور کرد و به برداشتی خطی از آن رسید. در مورد اقتباس وضع به مراتب بغرنج‌تر است. غالباً اقتباس سینمایی را به نوعی سازگاری متن ادبی با سینما تصور می‌کنند و از آنجا که سینما هنر هفتم است، از رابطه فیمابین ادبیات و سینما به نحوی نسبت غالب و مغلوب مراد می‌شود. با این همه هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که سینما از ادبیات اکسپرسیون بیشتری داشته باشد. تصویری که انسنس برگر به دست می‌دهد، حاکی از کلیشه‌ای فرهنگی است که مدام از بابت افت مطالعه و مهجور‌ماندن ادبیات هشدار می‌دهد و رسانه‌های تصویری را اعم از سینما و تلویزیون مخل رسانه‌های مکتوب به خصوص کتاب می‌داند. به زعم انسنس برگر این توصیه‌ها بی‌نتیجه است، زیرا بخش زیادی از ادبیات فعلی متاثر از رسانه‌های تصویری است. تفاوت چشمگیری بین وجه غالب ادبیات و سینما وجود ندارد. انسنس برگر می‌پرسد چه چیز خاصی در ادبیات فعلی هست که مخاطبان باید به خاطرش تلویزیون‌های خود را خاموش کنند.

نظر‌ دهی مسدود شده است.