۷۲-۱۹۴

منوچهر بدیعی متخصص ترجمه‌ی متن‌های صعب‌العلاج!

محمدرضا پورجعفری:

منوچهر بدیعی متخصص متن‌های صعب‌العلاج است! اگر مترجمی بتواند اثری را به‌گونه‌ای برگرداند که خواننده آن ‌را متنی به‌زبان مألوف خود بداند‌ ، و در همان ‌حال ویژگی‌های تاریخی-جغرافیایی و فرهنگی-‌اجتماعی نویسنده را دریابد، در آن ‌صورت با مترجمی توانا سروکار دارد. اگر مترجمی متنی دشواریاب را برگزیند و با آن دربیفتد و البته با قدرت تمام از پسش برآید، متنی که بسیاری از نزدیک‌شدن به ‌آن می‌پرهیزند و در یک‌کلام، متن مترجم‌خراب‌کن(!) است، در این ‌صورت با مترجمی متخصص سرو‌کار داریم. ویژگی اساسیِ این‌گونه ترجمه‌ها، نه اتفاقی‌بودن، بلکه «اتفاق˚بودن» در زبان ‌است. زیرا چیرگی و مهارت در دو زبان مبدأ و مقصد، و گاهی زبان یا زبان‌های دیگر، ضرورت دارد. درست در همین‌جاست که ترجمه کاری هنری می‌شود. نیرویی همسنگ و همپای درک و دانشِ نویسنده لازم است تا مترجمی بتواند چنین کاری را آن‌گونه که باید و شاید برگردانَد. در این ‌صورت مترجم، آفرینشگر است. درست همچون هنرمند که چیزی به‌ جهان، فرهنگ و ادبیات، می‌افزاید.

نظر‌ دهی مسدود شده است.