۷۲-۲۴۳

مرگ

در آن اتاق بالا

یک گنجه‌ی قدیمی‌ست

در گنجه

آینه‌یی چینی

اما

مبادا

عکس خودت را

در آن ببینی!

 

آن یادگار جده‌ی من بوده‌ست

او در همین اتاق-

نه!

آن بالا

بی ‌رد شده‌ست

در ساعت خوشی که برایش

هر چیز مثل بازی بوده‌ست.

 

ژدر گنجه، سکه‌یی دمِ آیینه هست

از آنِ تو!

نظر‌ دهی مسدود شده است.