۷۴-۱۶۴

عوارض زمان مکانیکی

ابوتراب خسروی:

همچنان که ما در زمان شناوریم و زمان مکانیکی به صورت روزها و ساعت‌ها و ماه‌ها و سال‌ها از ما عبور می‌کند و ردشان را بر ما به صورت چین‌وچروک چهره‌ها و سفیدی موها می‌گذارند؛ ناگزیر شمای سایه‌وار حیات انسان در ادبیات داستانی در شرایط معمول تابع این مقوله است. قطعاً تبعات حرکت زمین و منظومه شمسی و رفتار کهکشان منجر به بازتاب زمان مکانیکی می‌شود. زمان مکانیکی عاملی بیرونی است که به ماهیت زمان وارد می‌شود، زیرا جزو خصایل زمان نیست و باعث درک عوارض ماده در زمان می‌شود. قطعاً عامل زمان نسبت به مکان‌ها در پهنه هستی نسبی است. بنابراین احتمالاً تضریب زمان و مکان هستی را می‌سازند‌. زیرا تضریب زمان و مکان منجر به موقعیت و مختصات حضور ما می‌شود. در واقع رفتار کرات و منظومه شمسی و نیز کهکشان‌ها از منظر انسان زمان را تاریخمند می‌کند وگرنه اگر ما بتوانیم به‌طور فرضی حرکت سیارات و کهکشان‌ها را منفک از مقوله زمان تصور کنیم که البته امکان‌پذیر نیست، در ورطه  و ابعادی از اقیانوس فضا-زمان شناور می‌شویم.

نظر‌ دهی مسدود شده است.