Sent_1_13980506

از مجموعه شعر «لکنت هیولا» / شکل / بهرام روحانی

بهرام روحانی:

شکل

شرط نامتعارفی بود

شعور ترکیب

قفل های بسته را گشود

از ابتدای واپس‌زده

فرو خفتیم

خوابیدیم

و در خواب دیگران بعید بودیم

در تارهای حنجره‌ای

گویی عنکبوتی می‌خواند

خانه‌ی عنکبوت را

دوری از بی‌خاصیتی زبان است

و منحنی شکسته‌ای رسم کن

که من خطوط انقطاع‌ام

آری از انگشت‌ها می‌جهد

پس برویم به ابتدای انتقال

به کنج‌های مشتعل

در چند صد‌سالگی انتقاد

نه قاعده‌ای متروک

که گیجِ گیج

*از مجموعه شعر «لکنت هیولا»

نشر ایجاز-تهران

نظر‌ دهی مسدود شده است.