41-siadat1
اميرحسين سيادت : مخاطراتِ لهستاني بودن؛ اين همان مساله‌اي‌ست كه آندري‌ وايدا طي بيش از نيم‌قرن، بي‌وقفه و به‌گونه‌اي خستگي‌ناپذير كوشيد آن را در تابلوهايي مجزا ولي خويشاوند و مكملِ يكديگر ترسيم كند. لهستان؛ سرزمينِ خاطراتِ ترس و تحقير؛ سرزميني له‌شده زيرِ چكمه‌ي مهاجمانِ غرب و شرق در كشاكشِ جنگِ دوم جهاني و قطعه‌اي محصور پشتِ ديوارِ آهنينِ نظامِ كمونيستي در سال‌هاي پرالتهاب جنگ سرد، با هويت و غرور جمعيِ از دست‌رفته كه چندين دهه در حسرت آزادي و ثبات سوخت و جز استقرار ترور و اشاعه‌ي وحشت به چشمبیشتر بخوانید
41-baharlo
عباس بهارلو : آندري‌ وايدا از معدود فيلم‌سازان لهستان است كه‌ اغلب فيلم‌هايش پخش‌ جهاني‌ داشته‌اند، و تعدادي از اين فيلم‌ها جوايز بين‌المللي كسب كرده‌اند. به‌اين واقعيت از همين سطور اول بايد اشاره كرد كه پخش جهاني فيلم‌هاي وايدا و تحسين از آن‌ها، در كنار ارزش‌هاي هنري اين فيلم‌ها، به‌دلايل آشكار سياسي و تضاد محتواي فيلم‌هاي او با سياست‌هاي رژيم سابقِ لهستان صورت گرفته است. وايدا در ششم‌ مارس‌ 1927 در شهر كوچكي‌ در شمال‌ شرقي‌ لهستان‌، كه‌ سربازخانه‌هايش‌ ويژگي‌ اصلي‌ شهر بود، به‌دنيا آمد. در نوجواني‌ عضو نهضت‌ مقاومت‌بیشتر بخوانید
41-malek
مهدي ملك :  جنگ دوم جهاني پايان يک رويا بود. پايان‌ِ روياي رستگاريِ روشنگري، آن گونه که به تعبير آدورنو جهان روشن شده بود اما از درخشش تابناکِ فاجعه. مصائب جنگ، ناپايداري‌هاي اجتماعي و سياسيِ پس از آن و ترومايي که به شکل زخمي ‌درمان‌ناپذير بر سوبژکتيويته انسان غربي ‌وارد شده بود به اشکال مختلف در انواع بازنمايي‌هاي هنري‌-فرهنگي پس از جنگ نمود يافت. اگر در نئورئاليسمِ ايتاليا ظهور اين مساله وسواس و اصرار بر «‌واقعي بودن» بازنمايي زندگي پس از جنگ بود در آثار فيلمسازان اروپاي شرقي، به علتبیشتر بخوانید
41-Roshani
ميلاد روشني‌پايان : «براي آزادي‌، نان و لهستان جديد». اين بخشي از ترانه‌ي يادبود يانک ويشنفسکي است که کريستينا ياندا در تيتراژ پاياني مرد آهنين (1981)، با صدايي شبيه ضجه‌هاي يک ماده‌گرگ مي‌خواند. لهستان جديد، با تمام ابهام‌هاي ناشي از واژه‌ي «جديد» همواره بزرگ‌ترين روياي لهستان بوده است. کشوري که بيشترين زخم‌هاي قرن بيستم را بر تن خود داشت و تاريخ، فرصت التيام آنها را نداده بود. بهترين مثال ‌تاريخي در تاييد اين موضوع، دردناک‌ترين مثال ممکن نيز هست. زماني که اروپاي متفقين پس از سقوط برلين مي‌رفت تا ازبیشتر بخوانید
41-Alaei
رامين اعلايي، برنا حديقي : “همه از وايداي تاريخي سخن مي‌گويند؛ ما مي‌خواهيم از وايداي غيرتاريخي سخن بگوييم.” نوشتن درباره‌ي برخي از فيلم‌ها، همانند خواندن خويشتن خويش مخاطبِ تفسيرگر است. کسي يا کساني که تلاش مي‌کنند از نوشتار فيلم (تصاوير) فاصله بگيرند و همانند آنچه مولف مي‌گويد نينديشند. اين گونه است که نوشتار يک تفسيرگر همچون ماديت انگلي است که بر روي متن اصلي مولف مي‌نشيند و نوشتار او را تا انتها مصرف مي‌کند. اما سوال اصلي اين است که چرا يک مولف تصميم مي‌گيرد عامدانه به غيابي نمادين تن دهدبیشتر بخوانید
41-molaei
رضا مولايي : كارگردان: آندري وايدا سال ساخت: 1975 زمان: 180 دقيقه نامزد اسكار بهترين فيلم خارجي سال 1975 لودز شهر سينماي لهستان است. شهري با پيشينه صنعتي كه ظاهراً ركورد افزايش جمعيت در اروپاي شرقي را دارد. جمعيتي برابر 200 نفر در انتهاي قرن هجدهم كه طي مدت 100 سال به 300 هزار نفر افزايش يافت. هجوم صنعتگران، تاجران و مردمي ‌كه براي پول، آينده بهتر و كار به اين شهر هجوم مي‌آوردند و در واقع آغازي بر سرمايه‌داري نهادينه لهستان بودند. نامي كه انديشمندان به دليل پلاتفورم سرمايه‌داريبیشتر بخوانید
41-ZangenePor
هوتن زنگنه‌پور : داستان‌ها و شخصيت‌ها در فضا و مکان سر و شکل مي‌گيرند. هيچ دو داستاني که موضوع و شخصيت‌هايي شبيه به‌هم دارند در زمان و مکان‌هاي متفاوت شبيه هم از کار درنمي‌آيند؛ اما اگر سنخ‌‌ها و شخصيت‌ها با حال و هواي زمان و مکان‌شان در ارتباط هستند چه‌گونه در دوره‌هاي بعد مي‌توانند با مخاطباني در زمان و مکان ديگري ارتباط برقرار کنند؟ بيش از هشت دهه از عمر سينماي داستان‌پرداز ايران مي‌گذرد، در اين هشتاد و اندي سال خيل عظيمي از سنخ‌هاي اصلي و فرعي در فيلم‌ها خودنماييبیشتر بخوانید
41-hamikhah
امين حامي‌خواه :  «فضيلت بدون وحشت عقيم مي‌ماند.» روبسپير روح و حال و هواي لهستاني آن چيزي است که تجليگاهش در سينماي آندري وايدا قابل رويت است اما در همين ابتدا بايد از يک برداشت غلط مفهومي ‌اجتناب ورزيد و آن يکي پنداشتن سينماي وايدا با سينماي ملي لهستان است. مفهوم سينماي ملي خطايي است ايدئولوژيک و برساخته‌ي اقتدارجويي دولت‌ها براي آنچه استراتژي سياسي خود در قالب فرهنگ مي‌پندارند. همه مي‌دانيم که سينماي آلمان در دوره‌ي وايمار با تمام خلاقيت‌هايش در عرصه‌ي زيبايي‌شناسي سينمايي تا چه اندازه در سيطره‌ي نازيسمبیشتر بخوانید