News-1397-08-26-1

سرفصل های عمده طرح شده در جلسه تحلیل و نمایش فیلم “پول” اثر روبر برسون کارگردان موضوع نیم ویژه شماره ۷۰ مجله سینما و ادبیات

۱-در فیلم پول هم مانند همه فیلم های روبر برسون دوربین ساکن است یا آرام حرکت میکند. بازی هنرپیشه ها با نوع خاصی از فاصله گذاری توام و زاهدانه است و به طور عام فضای ناشی از روحیه مسیحی(تعالی جو) کارگردان بر سراسر فضای فیلم سایه انداخته است.
۲-درونمایه این فیلم نقد سلطه مدرنیته و خصوصا پول و ثروت بر زندگی در این زمانه است که موجب نابودشدن همه اصول و ارزش ها شده است.
۳-استفاده از صدای محیط و تکیه بر وجه موسیقایی صداها که در همه آثار برسون دیده می شود در فیلم پول که آخرین اثر اوست به اوج خود می رسد.
۴-عملکرد مردم و دادگاه و تقدیر (مرگ دختر و جدایی همسر) قهرمان غریب فیلم را در شرایطی قرار می دهد که حتی مهربانی بانوی زحمتکش و بخشنده در بخش انتهای فیلم (که حضوری مسیح وار دارد) نیز نمی تواند اورا از گردابی که در آن گرفتار شده برهاند.
۵-ایوون قهرمان فیلم همه کارهایش را به مثابه یک آیین انجام میدهد. حتی کشتن و قتل عام یک خانواده را.
۶-تکیه بر عناصر صحنه و فضا(که درظاهر فضاهایی خالی هستند ولی کارکردشان نشان از حضور انسان دارد) به معنای تاکید بر نقش انسان است. گویی اشیای صحنه با مخاطب حرف می زنند و از عبور و حضور بشر میگویند.
٧-آثارتفکر اگزیستانسیالیستی برسون در فیلم قابل مشاهده است. نگاه رادیکال برسون به بیرحمی نهفته در کار با پول و ثروت می تواند دیدگاهی مارکسیستی نیز تلقی شود.
نمایش داده شده در روز ۲۴ آبان ماه ١٣٩٧ در خانه فرهنگ رایزن

News-1397-08-26-2

نظر‌ دهی مسدود شده است.