logo-2

سخنی با خوانندگان

«سینما قادر به علاج دردهای بشر نیست, دارو که نیست, آسپرینه.»
و با همین جمله ساده تمامی تعاریف سینمای لوک ‌بسون را از دهان خود او می‌شنویم. لوک بسون تصویرگرای مدرنی است که سردمداری موج نو دوم سینمای فرانسه را هم به او نسبت می‌دهند. فیلمسازی که آثار عامه‌پسند می‌سازد و علاوه بر پاریس, نورماندی و نیویورک در چین و ژاپن هم استودیوهای بزرگ فیلمسازی دارد. برخی از نظریه‌پردازان او را پست‌مدرن و گروهی مولفی در میانه جریان عظیم جهانی‌سازی می‌دانند، حتی کسی مانند رافائل باسان سینمای او را نئوباروک خوانده است.
بسون، ژان ژاک بنکس و لئو کاراکاس را از بانیان جنبش «سینمای نگاه» می‌دانند؛ «سینمایی جلوه‌مند که در آن سبک بر محتوا و جلوه‌های تماشایی بر روایت برتری دارند. مطالب گردآمده در این بخش ما را به شناخت این بخش از سینمای جهان که هالیوود فرانسه نام گرفته فرامی‌خواند.

نظر‌ دهی مسدود شده است.