209-51

زندگي و آثار ويليام شکسپير سيدني فينکلستاين

پرويز اجلالي

ترتيب نگاشته شدن نمايشنامه‌هاي ويليام شکسپير براي ما مسلم نيست. آگاهي ما از زندگي او نيز محدود است. مي‌دانيم که در استانفورد -آن- آون ولات يافت و تحصيل کرد. در 1582 با آن هاثاوي عهد زناشويي بست. بعدها به لندن رفت و در يک تماشاخانه به کار پرداخت و همچنين اطلاع داريم که به سال 1592، بازيگر و نمايشنامه‌نويس بوده ‌است.

اولين کار شکسپير را بايد در ميان برخي نمايشنامه‌هاي تاريخي جست. احتمال دارد که کارش را به عنوان نمايشنامه‌نويس با حک و اصلاح آثار ديگر نويسندگان آغاز کرده باشد. سه نمايشنامه‌اي که داستان هنري ششم را بيان مي‌کنند مي‌توانند نمونه‌اي از اين آثار باشند. در ريچارد سوم (1593) و سپس ريچارد دوم (1595) با نمايشنامه‌نويسي روبه‌رو هستيم که به تدريج توانايي‌هاي خويش را دريافته و به کار گرفته و در اين هنر به خبرگي و استادي رسيده‌است. صحنه‌هاي ريچارد سوم با ابيات زير که به شيوه سپيد سروده شده پايان مي‌يابد.

نظر‌ دهی مسدود شده است.