۷۴-۱۶۲

زمینگیری زمان

منیرالدین بیروتی :

انسان در هر جایی و در هر تعریفی با روایت هویت پیدا می‌کند. می‌خواهم بگویم هویت انسان چیزی نیست که فی‌نفسه باشد و فی‌نفسه مورد قبول واقع شود و خودبه‌خود باقی بماند. در حقیقت، بشریت در طول تاریخ از روایت‌ها شکل گرفته و به هر شکلی که بوده یا هست از روایت‌هایی شکل ‌گرفته که از خود به جای گذاشته یا به جا می‌گذارد.  اما این هویت که انسان و بشریت با آن شکل گرفته و می‌گیرد واقعاً چیست و روایت کدام است که تا نباشد هویتی هم نخواهد بود؟‌

نظر‌ دهی مسدود شده است.