nori

«در فاصله‌ي خانه‌ي يک رعيت تا قصر پادشاه» نشانه‌هاي هويت عامه و زندگي روزمره در هنر معاصر ايران در گفت‌و‌گو با ايمان افسريان

محسن نوري‌چپي

موضوع اين شماره‌ي ما درباره‌ي بررسي نشانه‌هاي زندگي روزمره و هويت عامه در هنر معاصر ايران و مخصوصاً نقاشي ايران است. موضوعي که به موقعيت اينجايي-اکنوني در اين مصاحبه انجاميد. شايد اين موقعيت بتواند همه چيزي را در خودش جاي بدهد. شايد هر کدام از اين موضوعات ارتباطشان را در جاهايي با هم از دست مي‌دهند و به موضوعات مستقلي براي خودشان تبديل مي‌شوند اما به گمان من استقلال اين موضوعات تنها در نسبت با خودشان تعريف مي‌شود و نهايتاً در همان موقعيت اينجايي-اکنوني به يکديگر متصل مي‌شوند. با ايمان افسريان راجع به هويت عامه، زندگي روزمره و موقعيت اينجايي-اکنوني و بروزهاي مختلف اين موضوعات در هنر معاصر ايران صحبت کرديم. موضوعاتي که از ديدگاه او معاني متفاوتي از يکديگر دارند. قسمتي از گفت‌و‌گو درباره‌ي نقاشي‌هاي ايشان بود که به خواسته‌ي خودشان و اينکه نمي‌خواستند در يک مصاحبه‌ي کلي و انتقادي راجع به کارهاي خودش صحبت شود حذف شد؛ هر چند که من معتقد بودم موضوع نقاشي‌هايشان بي‌ارتباط با بحث ما نيست.   

نظر‌ دهی مسدود شده است.