shoroghi33

درباره «شکار کبک »، نوشته رضا زنگي آبادي-قاتلي که نتوانست جسد را مخفي کند

علي شروقي

قدرت، شخصيت اصلي قصه بلند شکار کبک، يک قاتل زنجير هاي
است. شخصيتي که در داستان ايراني – به ويژه در سالهاي اخير –
کمتر به او پرداخته شده است و همين ويژگي، «شکار کبک » رضا
زنگي آبادي را از جريان غالب داستاننويسي سالهاي
اخير متمايز ميکند. زنگي آبادي در اين قصه، بر خلاف
نويسندگان داستانهاي آپارتماني، نه به سراغ شخصيتي
از طبقه متوسط يا ممتاز جامعه که به سراغ آدمي ته خطي
رفته و از خلال روايت سرگذشت او، به واکاوي ريشه هاي
خشونت پرداخته است و اهميت کار او در اين است که در
شکار کبک، خشونت نه به صورت يک امر استثنايي که به
صورت يک امر عام و فراگير ترسيم شده است. زنگي آبادي
در اين قصه، با انتخاب مکاني حاشيه اي به عنوان جغرافياي
داستان خود، خشونت در حاشيه مخفي نگه داشته شده را
به متن کشانده و عموميت آن را آشکار کرده است.

 

نظر‌ دهی مسدود شده است.