190-50

درباره‌ي فيلم-تئاتر سالومه و دكتر كاليگاري هنر آوانگارد و ساختار چندرگه‌اي

دكتر احمد الستي

من فکر مي‌کنم ما محدوديت‌هاي زيبايي‌شناسي بسيار زيادي در شکل‌هاي روايتي‌مان داريم و اين فرصت مغتنمي است که کاري را ببينيم که با جرات بسيار زيادي از اين محدوديت‌ها گذشته. در حالي که فرمي که در اين فيلم خواهيم ديد به يک جريان ديناميک در ارتباط با روايت تبديل شده و جالب اينجاست که از قرن بيستم ما سابقه خوبي از اين نوع روايت داريم. در اينجا کمک مي‌کند که من از اصطلاح ميشل فوکو استفاده کنم که اين فرم از روايت را هتروگلاس نام مي‌برد، اما راحت‌تر اين است که ما عبارت متن چندرگه يا متن ترکيبي را در فارسي به کار ببريم که ترجمه‌اي از hybrid text است. اين فيلم از قدرت اين فرم از روايت استفاده مي‌کند تا به نوعي از روايت وارد شود که قدرت فزاينده‌اي را به سبب فرمي که انتخاب کرده به دست بياورد. اين هايبرد تکست به سازنده امکان مي‌دهد به انتخاب خودش از متن‌هاي دراماتيک مختلف استفاده کند و آنها را در يک متن جا بدهد و در نتيجه اتفاقات بسيار زيادي خواهد افتاد. يعني وقتي يک متن هايبرد ايجاد شده اين امکان هست که کارگردان بيايد و نقاط اوج آثار دراماتيک مختلف را پشت سر هم بچيند. به صورتي که اثر هنري يا فيلم يا تئاتر به مجموعه‌اي از اوج‌هاي شتاب‌گيرنده در يک متن تبديل بشود. با چنين تکنيک دراماتيکي که سابقه هنر مدرن را دارد -که قبلاً هم بوده اما در قرن بيستم کاربردش بيشتر است- در اين اثر ترکيبي که از آثار مختلف برداشت شده، تکليف نويسنده چه مي‌شود.

نظر‌ دهی مسدود شده است.