۶۸-۱۹۲

جذابیت تعلیق در ادبیات چگونه پدید می‌آید؟

علیرضا محمودی‌ایرانمهر:

چنان که عصب‌شناسان می‌گویند مهم‌ترین چیزی که باعث ایجاد حس جذابیت حاصل از تعلیق می‌شود ریشه در ساختار تکاملی مغز انسان دارد. گونه‌ی انسان در طول بیش از دو میلیون سال به شکل موجودی شکارچی و خوراک‌جو زندگی کرده است که برای بقا نیازمند به چالش هر‌روزه با موقعیت‌های خطرناک و پر‌تعلیق بوده است؛ تعقیب شکار، فرار از چنگ شکارچیان بزرگ‌تر و جست‌وجوی بی‌پایان برای یافتن پناهگاه و شکارگاه و جفت بارور… از این روی سیستم عصبی ما مثل بسیاری موارد مشابه دیگر به گونه‌ای تکامل یافته تا در برابر جست‌وجو و هیجان و تعلق، به ما پاداش لذت بدهد و بدین ترتیب انسان را برای انجام کارهای سختی که بقای گونه را تضمین می‌کند برانگیزد. همچون پاداشی که در برابر چالش تولید مثل یا یافتن میوه‌های شیرین دریافت می‌کنیم. اما بخشی دیگری از مغز ما که مسئول صیانت نفس و واکنش‌های دفاعی‌ست پیوسته به ما هشدار می‌دهد که به استقبال هر خطر و تعلیق لذت‌بخشی نرویم، هر جفت باروری را نپذیریم و به هر میوه‌ی سرخی گاز نزنیم.

نظر‌ دهی مسدود شده است.