۷۴-۱۶۳

جدال با مرگ

احمد پوری:

انسان از آغاز شکل‌گیری شعورش کمر بست به نبرد با هر آنچه مانعی بر سر راهش بود. با طبیعت عظیم و مسلط در افتاد و قوانین آن را به نفع خود دگرگون کرد. در دل سرما گرما آفرید. در مقابل گرما پناه خنک ساخت. ابزار ساخت برای مقابله با هر آنچه به او تحمیل شده بود. فاصله‌ها را کوتاه کرد. سریع‌تر از هر جاندار دیگر محیط پیرامون خود را درنوردید. به دشواری‌هایی که به نظر می‌رسید ابدی‌اند غلبه کرد. اما هرگز نتوانست به جبری بزرگ که از سوی طبیعت بر او تحمیل شده فائق آید. جاده‌ای به نام زمان که سرانجام به تاریکی می‌رسد و بر جمله زندگی نقطه پایان می‌گذارد. انسان با حسرت و خشم بسیاری واقعیت مرگ را که در انتهای راه زمان بود پذیرفت اما همچنان آن را دغدغه‌ای ساخت برای خود به امید روزی که آن را نیز بتواند در قید خود آورد.

نظر‌ دهی مسدود شده است.