تصحيح و پوزش

تصحيح و پوزش:

 در پي چاپ ميزگرد كتاب شماره 48 سينما و ادبيات در بخشي از صحبت‌هاي آقاي خليل درمنكي در صفحه 208 عبارت پرتكرار «كلينيك روايي» در يك مورد به دليل اشتباه تايپي «كلينيك رواني» چاپ شده بود كه از آقاي كشكولي نويسنده محترم و خوانندگان عزيز پوزش مي‌خواهيم.

سينما و ادبيات

 

نظر‌ دهی مسدود شده است.