BOZARI34
ترجمه: رحمان بوذري گدار: يك فيلم عبارت است از يك دوربين و يك پرده، ولي فيلم حركتي از دوربين به پرده و بالعكس از پرده به دوربين يا مخاطبان است. فيلم نه چيزي روي پرده و نه چيزي در دوربين بله مابين اين دو است. هر فيلمي فضاي خاص خودش را ميطلبد. مشكل فيلمهاي هاليوودي  اين است كه اين نوع فيلمها يا در دوربين جا دارند يا روي پرده و نه هيچ جاي ديگر. نميخواهم اثري هنري بسازم … من فقط به يك پيشامد1 … يک رخداد ميانديشم. «يك بهعلاوهبیشتر بخوانید
AMINI34
ترجمه: سجاد اميني سير تحول كار كيارستمي به صورت قابل توجهي سريع بوده است. اساساً، او از يك سينماي رئاليست سنتي روايي كه قوياً تحت تاثير نئورئاليسم  ايتاليايي است از رهگذر مراحل مياني مختلف به يك فرماليسم تجربي حركت کرده است. تغييرات به هيچ وجه اتفاقي نيستند: تمام كارهاي او، در هر برهه زماني نشان از خصوصيات بنيادين مشتري از تعهد، انسانيت، راستي  و درستي و يك آگاهي پيچيده از مسائل اصلي )اجتماعي، زيبايي شناختي،  اخلاقي و متافيزيكي( دارد. قابل درك است كه امروز اين فرماليسم اخير است كه بيشتربیشتر بخوانید
AKHBARI34
اردوان تراكمه، كيانوش اخباري بياييد تصور كنيد يك سينه فيل )عاشق سينما( در خيابانهاي تهران قدم ميزند. سينه فيلها همان عاشقان تصوير متحرك هستند كه امروزه  از سالنهاي سينما رانده شده اند چون فيلم باارزشي در آنها نمييابند، همان بچه هاي سينما كه به شكلي كاملاً متناقض زاده زوج كلمه و تصوير  بودند؛ آنها از تصوير به كلمه رفتند، از كلمه به تصوير، از تصوير به تاريخ، از تاريخ به تئوري و از تئوري به فيلم. براي همين آنها لحظه هايي بودند كه فيلم-تئوري جسميت مييافت. براي سينه فيلها اينبیشتر بخوانید
najafi33
ترجمه: صالح نجفي ميتوان از تناقضي چشمگير آغاز کرد. از يک سو فلسفه آشکارا و از روي ضرورت نوعي دموکراسي است )خواهم گفت چرا(. از سوي ديگر پنداشتهاي سياسي قاطبه فيلسوفان )از افلاطون تا خود من، و از جمله هگل، ويتگنشتاين ،هايدگر يا دلوز( به معناي متعارف کلمه به هيچ روي دموکراتيک نبوده است. )علت اين را هم شرح خواهم داد(. پس با تناقضي سر و کار داريم ميان سرشت راستين فلسفه که بيگمان دريافتي دموکراتيک از مباحثه و تفکر است و پنداشتهاي صريح فلسفه در حيطه سياست که در اغلب موارد ازبیشتر بخوانید
bozari33
ترجمه: صالح نجفي، رحمان بوذري در آغاز با پارادوکسي آشکار مواجه ايم. مفهوم پرولتاريا از بطن «مواجهه اي » پديد آمد که در سال هاي 1844 – 1843 در پاريس روي داد )مواجهه اي نه تنها شخصي و «زيسته » بلکه همچنين نظري یا تئوريک(: بدين سان، مفهوم پرولتاريا عصاره همه استلزام هاي يک «نظر گاه طبقاتي » در کار مارکس را در خود فشرده است. اين مفهوم موضوع اصلي پژوهش هاي او در زمينه شيوه توليد سرمايه داري و شکل خاص استثماري است که بر اثر تبديل نيروي کاربیشتر بخوانید
zare33
ترجمه: مريم زارع   تاريخ اصلاح ديني را به چند شاه راه اصلي تفکر منحصر کرده اند، به همين دليل کمتر کسي درمي يابد که اين تحول معنوي از حيث انديشه تا چه حد غني و از حيث تنوع برداشتهاي ديني تا چه حد پيچيده بوده است. آن برداشتهايي که غالب شدند و توجه گسترده عموم را به خود جلب کردند طبيعتاً به چشم همگان آمده و به قدر کفايت شناخته شده اند. با اين حال، تلاشهاي بسيار جدي و اثرگذار ديگري هم در کار بود تا بلکه نهضت اصلاحبیشتر بخوانید
logo-2
ترجمه: پوريا شيباني راد الوين وارد گولدنر ) 1980 – 1920 ( جامعه شناس انتقادي امريکايي است که بن مايه اصلي آثار وي تامل انتقادي در جامعه شناسي و نيز کار روشنفکري بوده است. پس از کتابي با عنوان «الگوهاي ديوانسالاري صنعتي » کار فکري خويش را با کتابي به نام «ضد مينوتائور: اسطوره جامعه شناسي فارغ از ارزش » پيش برد که نقدي است بر آن نوع جامعه شناسي که ادعاي عينيت فارغ از ارزش را دارد و مدعي است ماکس وبر هيچ گاه چنين چيزي در سر نداشتهبیشتر بخوانید
mehregan33
ترجمه: امید مهرگان در گنجینه آن اصطلاحاتی که به مددشان طرز زندگی برخاسته از آمیزشِ بلاهت و بزدلی فردِ بورژوای آلمانی خود را روزانه لو میدهد، عبارتِ مربوط به فاجعه پیشرو – اینکه «اوضاع که نمیتواند اینطور پیشرود » – به طور خاص قابل تامل است. واماند ن مایوسانهدر تصوراتِ دهه های گذشته درمورد امنیت و مالکیتْ انسان متوسط را از ادراکِ آن ثباتهای به غایت چشمگیرو یکسر جدیدی بازمیدارد که بنیان وضعیتِ حاضر راتشکیل میدهند.ا ز آنجایی که ثبات یافتنِ نسبی سالهای پیش از جنگ مایه خرسندی او بود، گمانبیشتر بخوانید