۷۵-۱۴

بارقه‌های سعادت در فیلم‌های تروفو / آلن برگالا

ترجمه: صالح نجفی:

شرایط مطلوب برای بروز یک لحظه شادی، یک لحظه سعادت یا یک لحظه نشاط در فیلم‌های فرانسوا تروفو کدام‌اند؟ شادی حالتی واضح و زودگذر است؛ سعادت حالتی پایدارتر و غالباً پنهانی‌تر است، و حال‌آنکه نشاط در بین این سه حالت از دو حالت دیگر گذراتر و نیز سطحی‌تر است. و همان‌‌طور که می‌توان توقع داشت، این حالت‌ها در کارهای تروفو هیچ‌‌گاه اموری تماماً روانی نیستند، چیزهایی نیستند که، به تعبیری، در «اندرون» شخصیت جای دارند و صرفاً به زندگی شخصی او مربوط می‌شوند….

نظر‌ دهی مسدود شده است.