logo-2

اپراي فراموشي

اما اپرا… آنچه در ايران براي آن کمتر نوشته‌اند و حتي گفته‌اند.

مرور مباحث مربوط به اپرا مي‌تواند زمينه‌اي را براي هنرمندان عرصه‌ي موسيقي و حتي ديگر زمينه‌ها قرار دهد تا به‌گونه‌اي ديگر بينديشند. اپرا از آن دست هنرهايي است که قابليت بسط و گسترش در ديگر مباحث هنري مانند سينما را دارد. يکي از دلايل اين امر، توانايي اين مديوم در به‌کارگيري ديگر مديوم‌هاست. مديوم‌هاي گوناگوني مي‌توانند در اپرا در کنار هم تجربه شوند، از اين جهت به سينما شبيه است. همچنين، اپرا همواره محمل مناسبي براي متون ادبي بوده و هست و چه‌بسا متون ادبي بسياري که با اپرا ماندگار شدند يا به اهميت اپرا افزودند.

 اين پرونده نمودي از يک قدرداني است: قدرداني از کساني که براي پيشبرد اپرا در ايران تلاش مي‌کنند و همواره در اين مسير گام‌هاي کوتاه و بلندي برداشته‌اند. به ياري اين افراد است که گرد و غبار فراموشي از روي اپرا برداشته مي‌شود و اپرا با وجود مشکلات فراوان در ايران اجرا مي‌شود.

نظر‌ دهی مسدود شده است.