MASTER 30.indd

ادبیات محیط زیست

یداله رویایی

محیط زیست برای اینکه آلوده نشود به ادبیات احتیاج دارد به محیط زیست امروزی باید ادبیات امروزی بدهیم مبارزه با آلودگی محیط زیست هم امروز یکی این است که به آن نگاهی دیروزی نکنیم اطراف ما از ما فاصله گرفته اند ما مثل پدران مان نزدیک به طبیعت زندگی نمی کنیم و یا مثل اجدادمان در متن یا بطن طبیعت نیستیم پس ما باید زبان فاصله ها را بفهمیم تا بتوانیم اطرافمان را درک کنیم…

نظر‌ دهی مسدود شده است.